SZKOLENIA

Szkolenia z PROGRESSUS Fabryka szkoleń & Doradztwo zawodowe są zawsze sumą potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy i doświadczenia prowadzących je trenerów.

Szkolenia prowadzone są w sposób interaktywny, ze zwróceniem uwagi na realizację celu, dla którego ćwiczenie jest przygotowane. Element merytoryczny prowadzonego szkolenia, ważne doświadczenie jakie mają przeżyć uczestnicy jest najważniejsze, nie zabawa czy interakcja sama w sobie.

Bardzo często ćwiczenia i inne formy warsztatowe przygotowane są specjalnie dla szkoleniowej grupy. Jest to wynikiem konieczności podjęcia pracy nad zdiagnozowanym wcześniej u uczestników obszarem wymagającym rozwoju. Umożliwia to zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdej ze szkolonych grup.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie uczy pracowników różnych działów wewnętrznych organizacji, w jaki sposób powinni się komunikować, aby z łatwością i w przyjemniej atmosferze realizować codzienne zadania. Uczestnicy szkolenia dowiadują się jak są postrzegani podczas komunikacji przez pozostałych pracowników oraz jak brak dobrej komunikacji wpływa na realizację celu całej frmy.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Jak się ze sobą porozumiewać, by być rozumianym zgodnie z własną intencją
 • Różne działy, różne cele – czyli bariery w komunikacji wewnętrznej frmy
 • Zniekształcenia w komunikacji utrudniające współpracę
 • Jak napisać zrozumiałego e-maila
 • Techniki sprawdzania komunikatów
 • Bezkonfliktowe przekazywanie informacji zwrotnej
 • Jak rozmawiać gdy jednak powstanie konflikt

PRZYGOTOWANIE DO WIZYT HANDLOWYCH

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich handlowców, którzy chcą zwiększyć efektywność i skuteczność swojej pracy poprzez poprawę celowości działań przygotowujących ich do wizyt sprzedażowych. Sprzedawcy uczestniczący w szkoleniu, poznając metody szukania i analizy informacji, zwiększają skuteczność swoich działań handlowych. Działania handlowców będące wynikiem analizy sytuacji na ich terytorium sprzedażowym, obniżają koszty ich pracy oraz przyspieszają moment osiągania oczekiwanych wyników. Część motywacyjna szkolenia buduje w handlowcach odpowiednią postawę wobec frmy, produktów, klientów, kształtują w nich nastawienie na wytrwałą i efektywną pracę.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Przedstawiciel handlowy/sprzedawca – co należy do jego obowiązków
 • Od czego zależy sukces w pracy handlowca
 • Jak zarządzać własnym terenem sprzedażowym
 • CRM – zarządzanie bazą klientów
 • Targetowanie – metoda doboru klientów
 • Przygotowanie przed wizytą sprzedażową
 • 5 kroków wizyty handlowej
 • Analiza wyników sprzedażowych
 • Postawa i wartości skutecznego handlowca

TECHNIKI SPRZEDAŻY NA RYNKU KONKURENCYJNYM

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie przekazuje wiedzę oraz kształtuje umiejętności sprzedażowe potrzebne w pracy ze szczególną grupą klientów, jakimi są ”klienci konkurencji”. Handlowcy biorący w nim udział poznają techniki dotarcia i metody rozmowy z klientami, których stosowanie powoduje skuteczną sprzedaż, oraz zwiększenie udziałów w rynku sprzedawanych przez nich produktów/usług. Dzięki poznanym technikom argumentacji i finalizacji sprzedaży, handlowcy zyskują pewność siebie w relacjach z klientami i większą motywację do pracy nad efektami sprzedaży.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Co muszę wiedzieć o klientach związanych z konkurencją
 • Jakie informacje są dla mnie kluczowe i jak je zebrać
 • Techniki dotarcia do osób decyzyjnych
 • Rozmowa handlowa z klientem konkurencji
 • Metody argumentacji za promowanym produktem/usługą
 • Techniki rozwiązywania obiekcji
 • Techniki finalizacji sprzedaży

SKUTECZNE TECHNIKI UTRZYMYWANIA KLIENTÓW

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie ukierunkowuje pracę sprzedawców na długofalową współpracę z klientami „opartą nie tylko o działania podejmowane w trakcie procesu sprzedaży, ale również o tzw. „serwis po sprzedażowy”. Techniki kreowania lojalności klientów pozwalają handlowcom na stabilizację procesu sprzedaży oraz realizację jej stabilnego wzrostu.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Czym jest sprzedaż długookresowa
 • Taktyka „złotego strzału” a taktyka „stabilnego wzrostu”
 • Czynniki kształtujące u klientów poziom zaufania
 • Techniki i działania kreowania lojalności klientów
 • Działania utrzymujące kontakty „po sprzedażowe”
 • Powody dla których to się opłaca

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia prezentacji na forum publicznym. Uczestnicy dowiadują się jak przygotować swoje wystąpienie, jakich użyć narzędzi i jak je wykorzystać. Poznają techniki radzenia sobie z trudnymi uczestnikami spotkań oraz sposoby kontynuowania relacji ze słuchaczami po przeprowadzonej prezentacji.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Przygotowanie do prezentacji: miejsce, czas, uczestnicy
 • Dobór narzędzi do prezentacji
 • Mowa ciała i ruch podczas wystąpienia publicznego
 • Dynamika wystąpienia publicznego
 • Techniki komunikacji werbalnej: ton głosu i magia słowa
 • Etapy wystąpienia
 • Trudny uczestnik – sposoby reagowania
 • Zamknięcie sprzedażowe prezentacji – czy to możliwe?
 • Działania marketingowe utrzymujące relacje po prezentacji

EFEKTYWNA WIZYTA HANDLOWA

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie przygotowuje sprzedawców/handlowców do efektywnych wizyt sprzedażowych. Uczestnicy szkolenia poznają i uczą się wykorzystywać w praktyce konkretne techniki ułatwiające nawiązanie relacji z klientem, prezentację produktu, a przede wszystkim fnalizację sprzedaży.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Przygotowanie do wizyty sprzedażowej
 • Etapy wizyty handlowej
 • Techniki komunikacji podczas rozmowy z klientem
 • Sondowanie potrzeb – od ogółu do szczegółu
 • Techniki prezentacji produktu – krótko i językiem korzyści
 • Sygnały gotowości do zakupu
 • Zamknięcie sprzedażowe – maksymalizacja efektów
 • Podstawowe techniki fnalizacji sprzedaży
 • Długotrwała współpraca z klientami

TECHNIKI FINALIZACJI SPRZEDAŻY

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Dzięki udziałowi w szkoleniu sprzedawcy przełamują strach przed realizacją podstawowego celu ich rozmów z klientami: maksymalizacją osiągniętej sprzedaży. Uczestnicy poznają praktyczne techniki fnalizacji rozmowy sprzedażowej, nauczą się sięgnąć po więcej, zgodnie z podstawowymi zasadami negocjacji.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Metody przełamywania oporu przed skutecznym zamykaniem wizyt handlowych
 • Co zwiększa skuteczność zamknięcia sprzedażowego?
 • Rozpoznawanie sygnałów gotowości do zakupu
 • Filary zamknięcia sprzedażowego
 • Podstawowe zasady negocjacji
 • Najskuteczniejsze techniki fnalizacji sprzedaży
 • Rozwiązanie obiekcji klientów

PRZEKRACZANIE STANU WYPALENIA ZAWODOWEGO

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pomoc w przeprowadzenie autodiagnozy. Uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem i przyczynami wypalenia zawodowego. Nauczą się jak rozpoznawać syndromy wypalenia zawodowego. Zapoznają się z działaniami proflaktycznymi oraz sposobami przekraczania stanu wypalenia zawodowego. Dowiedzą się jaki wpływ ma zjawisko wypalenia zawodowego na organizację.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Czym jest wypalenie zawodowe
 • Objawy i konsekwencje wypalenia zawodowego
 • Wypalenie zawodowe jako jeden ze skutków braku równowagi
 • Proflaktyka wypalenia zawodowego

ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników szkolenia z błędami jakie popełniamy w planowaniu czasu. Wypracowanie skutecznych metod zarządzania czasem. Szkolenie udoskonali metody określania celów.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Rozpoznawanie mechanizmów utrudniających skuteczne planowanie czasu
 • Zapoznanie ze strategiami zarządzania czasem
 • Określenie celów w kontekście wartości
 • Uświadomienie roli odpoczynku jako generatora energii niezbędnego do realizacji celów

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Uczestnicy będą doskonalić umiejętności, które są niezbędne do kierowania zespołem a także rozwijać umiejętności menadżerskie

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem
 • Motywowanie zespołu
 • Style kierowania współpracownikami
 • Lider a menadżer

TELEMARKETING

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników ze specyfką pracy telemarketera. Poprzez różne metody będziemy mieli możliwość rozwijania umiejętności komunikacyjnych w pracy z telefonem. Poprzez szkolenie zbudujemy struktury telefonicznej rozmowy sprzedażowej.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • ABC telemarketingu
 • Komunikacja w telemarketingu
 • Umiejętności komunikatywnego telemarketera
 • Struktura standardowej rozmowy telefonicznej
 • Trudne sytuacje w obsłudze klienta

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I DELEGOWANIE ZADAŃ

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu poznanie sposobów zarządzania sobą w czasie. Podniesienie umiejętności związanych ze sprawnym zarządzaniem i organizowaniem pracy. Uczestnicy wypracują własne metod zarządzania czasem własnym.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Analiza czasu własnego
 • Określenie celów w czasie
 • Defnicja celów i poprawne ich formułowanie
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych
 • Umiejętności planowania i monitorowania zadań
 • Umiejętność podejmowania właściwych decyzji - delegowanie zadań
 • Efektywne zebrania

ZMIANA W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu poznanie różnych sposobów reagowania na zmianę oraz metod świadomego wybierania swoich reakcji. Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat sytuacji kryzysu i zasad pracy ze sobą w tych okolicznościach. Nabędą też umiejętności efektywnego wyznaczania własnych celów i rozumienia procesu ich osiągania.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Różne reakcje na zmianę
 • Jak wykorzystać zmiany w procesie wzrostu i rozwoju
 • Sposoby i techniki podążania za zmianą
 • Miejsce wyznaczania celów w procesie zmiany
 • Kryzys osobisty i zawodowy

AUTOMOTYWACJA

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu poznanie najskuteczniejszych sposobów automotywacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawania źródeł konfliktów motywacyjnych i kształtowanie postaw ukierunkowanych na rozwiązanie konfliktów. Nabiorą też umiejętności rozwoju wiary w siebie, mocy i skuteczności działania.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Czym jest automotywacja
 • Warunki motywowania siebie
 • Przyczyny braku motywacji
 • Narzędzia motywowania siebie
 • Emocje siła w działaniu
 • Planowanie - sztuka świadomych wyborów

EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu poznanie różnych systemów motywowania. Uczestnicy będą doskonalić sposoby motywowania siebie. Nauczą się sposobów motywowania, dopasowane do osobowości i potrzeb pracowników a także wypracują własne strategie motywacyjne.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Systemy motywacji pracowników
 • Kształtowanie motywacji a zaangażowanie w pracy
 • Bez kosztowe podnoszenie zaangażowania
 • Siła współodpowiedzialności w motywowaniu
 • Moc zgranego zespołu i dobrej komunikacji
 • Budowanie zaangażowania w kryzysie
 • Błędy i pułapki motywowania
 • Ile kosztuje frmę brak zaangażowania pracowników

KONTROLA STRESU

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Szkolenie da nam możliwość zapoznania się z różnorodnymi objawami stresu. Uczestnicy wypracują umiejętności rozpoznawania stresu krótkotrwałego i permanentnego w obszarach: psychicznych, fzycznych, mentalnych, emocjonalnych, komunikacyjnych i relacyjnych. Poznają jakimi sposobami redukować stres. Stworzą autodiagnozę oraz sporządzą planu i harmonogram pracy własnej ze stresem.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Stres- podstawowe informacje
 • Objawy stresu
 • Stres długoterminowy, permanentny
 • Stres krótkoterminowy
 • Styl życia a stres
 • Techniki relaksacyjne

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Podczas szkolenia przekażemy podstawowe zasad dotyczących kreowania wizerunku frmy poprzez własny wizerunek i kontakt z klientem. Uczestnicy nauczą się budowania struktury profesjonalnej obsługi klienta i doskonalenie komunikacji w relacjach z klientem. Szkolenie ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Wizerunek frmy – wizerunek własny
 • Znajomość produktu, usługi
 • Kształtowanie właściwego podejścia do klienta
 • Komunikowanie się w procesie obsługi klienta
 • Nawiązywanie długotrwałych relacji z klientem
 • Trudne sytuacje w obsłudze klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA
Nabycie ważnych umiejętności komunikacyjnych w profesjonalnym kontakcie z klientem

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Rola komunikacji w rozwoju człowieka
 • Określenie własnych kompetencji komunikacji z innymi
 • Komunikacja jako metoda skutecznego rozpoznawania potrzeb klienta
 • Bariery w komunikacji utrudniające kontakt z klientem – sposoby ich pokonywania
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Znaczenie komunikacji w budowaniu wizerunku u klienta
 • Techniki ułatwiające skuteczne porozumienie z klientem