Progressus

SZKOLENIA & COACHING & DORADZTWO ZAWODOWE

KIM JESTEŚMY?

„Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie.
Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.”
Kurt Vonnegut

PROGRESSUS Fabryka szkoleń & Doradztwo zawodowe – jesteśmy specjalistami w dziedzinie szkoleniowej firm, pracy indywidualnej, coachingu i doradztwa zawodowego. Mamy pełną ofertę usług szkoleniowych skierowanych do kadry zarządzającej i pracowników działów sprzedaży. Trenerzy PROGRESSUS to doświadczeni praktycy, prowadzący szkolenia stacjonarne, super wizje sprzedażowe i coaching. Nasza wiedza oparta jest na doświadczeniu.

Celem naszej pracy jest dostarczenie treningu wewnętrznego od zewnątrz. Zespół trenerski PROGRESSUS Fabryka szkoleń & Doradztwo zawodowe to przede wszystkim osoby mające doświadczenie w pracy na stanowiskach trenerów i menadżerów sprzedaży.

Szkolenia, które proponujemy to:

 • Szkolenia uwzględniające i organizacje w twojej firmie – wiemy jak ważne dla funkcjonowania firmy są jej struktury i kultura organizacyjna; wiemy jak bardzo firmy różnią się w tych obszarach między sobą; przygotowując nasze programy szkoleniowe uwzględniamy specyfkę organizacji, czy też procesy współpracy pomiędzy różnymi działami firm.
 • Szkolenia uwzględniające indywidualne i ogólne potrzeby pracowników twojej firmy – przed każdym szkoleniem przeprowadzamy wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych, która pozwala na przeprowadzenie spotkań ukierunkowanych specjalnie na indywidualne potrzeby pracowników firmy.
 • Szkolenia dające „narzędzia codziennej pracy” twoim pracownikom – przygotowując szkolenia, realizujemy zasadę „sala szkoleniowa to symulator rzeczywistości, łączymy charakterystykę branży z wewnętrznymi narzędziami promocyjnymi firm (argumentacja promocyjna, materiały i wiadomości merytoryczne) dzięki czemu, uczestnicy szkoleń są w pełni przygotowani do wykonywania swoich obowiązków w praktyce.
 • Szkolenia uwzględniające konieczność identyfikacji pracowników z firmą, produktami, usługami, ładem organizacyjnym – każdym elementem naszego szkolenia – także odpowiednio przygotowane materiały edukacyjne – pozwalają na zachowanie wewnętrznej identyfikacji pracowników z firmą, jej produktami i usługami, a także ładem organizacyjnym.
 • Szkolenia jako wartość dodana – zawsze gdy to konieczne, pomagamy i doradzamy naszym klientom zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem; wartość dodana to wiedza i doświadczenie naszych trenerów zdobyte podczas pracy w organizacjach o różnej strukturze i wielkości, w róż- nych branżach i na wielu rynkach.
 • Szkolenia indywidualne – wiemy jak w naszych czasach potrzebny jest rozwój kompetencji i odpowiednia motywacja. Zmotywowana osoba to wydajniejszy pracownik, współmałżonek, rodzic.

JAK DZIAŁAMY?

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła
doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej”
Henry Ford

PROGRESSUS Fabryka szkoleń & Doradztwo zawodowe – przygotowujemy szkolenia tak aby spełniały jak najwyższe standardy, w jak najwyższym stopniu zaspokajały potrzeby szkoleniowe pracowników i osób indywidualnych, dlatego podejmujemy następujące działania:

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Zanim przystąpimy do realizacji szkolenia przeprowadzamy głęboką analizę potrzeb szkoleniowych osób uczestniczących w szkoleniach. To jakich narzędzi analizy używamy, zależy od tematu i rodzaju szkolenia. Zalecamy przeprowadzanie pełnej, składającej się z jak największej ilości elementów analizy potrzeb.

NARZĘDZIA UŻYWANE DO BADANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW: SUPERWIZJE PODCZAS PRACY:

 • pozwalają na poznanie specyfkacji pracy uczestników szkoleń;
 • poznanie charakterystyki klientów i branży;
 • poznanie występujących podczas pracy trudności w danym obszarze.

KONSULTACJE Z PRZEŁOŻONYMI:

 • dotyczą oczekiwań kadry kierowniczej, co do realizowanego szkolenia;
 • służą wyłonieniu obszarów problemowych, aspektów realizowanego na szkoleniu tematu, sytuacji, na które zdaniem przełożonych powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w trakcie warsztatów.

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH:

 • jest przeprowadzana w formie papierowej lub elektronicznej wśród osób biorących udział w szkoleniu lub indywidualnych sesjach;
 • zawiera pytania dotyczące obszaru wiedzy, którego ma dotyczyć szkolenie;
 • pozwala określić te elementy danego tematu, które są obszarem do rozwoju lub powodują szczególną trudność w codziennej pracy;
 • w przypadku szkoleń sprzedażowych – ankieta może być przygotowana we współpracy z przełożonymi i osobami z działu marketingu; może zawierać pytania argumentację promocyjną, argumenty vs. Konkurencja czy obiekcja klientów dotyczące promowanych przez przedstawicieli produktów.
 • w przypadku szkoleń indywidualnych – ankietę przygotowujemy z osobą zainteresowaną

CO ROBIMY?


INFORMACJE


Trenerzy

TRENERZY


Kontakt


RODO

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018r. w Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych tzw. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przygotowane więc zostały dla Państwa informacje wymagane przez RODO, które znajdują się w klauzuli informacyjnej załączonej poniżej. Dzięki nim mogą Państwo zrozumieć w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

W związku z tym pismem nie muszą Państwo przekazywać do naszej Firmy informacji ani żadnych danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące tej kwestii zapraszamy do kontaktu telefonicznie 698187075

Uczciwość,odpowiedzialność oraz rzetelność to wartości, którymi kieruje się Firma Progressus & Doradztwo Zawodowe, dlatego zobowiązujemy się stać na straży Państwa prywatności i przestrzegać przepisów o ochronie danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Progressus Anna Kapuśniak. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest:Anna Kapuśniak, którą można się skontaktować poprzez email: annakapusniak@progressus.com.pl W/w administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy i ich podanie w zakresie niezbędnym do tego celu jest konieczne. Realizacja umowy polega na jej zawarciu, dokonywaniu przez klienta zamówień, wystawianiu faktur, listów przewozowych itp.

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty przetwarzające, współuczestniczące w realizacji usług, na podstawie zawartych przez administratora umów.

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator zapewnia organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym możliwym poziomie.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo ich uzupełniania.

W przypadku uznania , iż dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych